fbpx
APSTIPRINĀTS „POLITISKĀS PARTIJAS IZAUGSME”
       Kopsapulcē Rīgā, 2014.gada 1.februārī, protokols Nr.2
Politiskās partijas „IZAUGSME”
STATŪTI

1.    Vispārīgie noteikumi
1.    Politiskās partijas nosaukums ir „IZAUGSME” (turpmāk, tekstā - Partija). Partijas nosaukuma saīsinājums ir „IZAUGSME”.
2.    Partijai ir sava simbolika. Tās vizuālais atveids ir pievienots šo statūtu 1.pielikumā.
3.    Partija ir politiska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus, Latvijas Republikas nepilsoņus un Eiropas Savienības pilsoņus, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet kuri uzturas Latvijas Republikā, kopīgai darbībai Partijas mērķu sasniegšanai.
4.    Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem un Partijas programmai.
5.    Partija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2.    Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes
6.    Partija ir demokrātiska un atbildīga politiskā partija, kuras darbības pamatmērķi ir veicināt katra cilvēka, sabiedrības un Latvijas valsts izaugsmi, veicināt godīguma, taisnīguma un tiesiskuma principu ievērošanu, kompetentu un efektīvu pārvaldību valsts un pašvaldību pārvaldē, kā arī aktīvi iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos.
7.    Partijai ir sekojoši mērķi:
7.1.    Sabiedrība - kopt latviešu valodu, gādāt par Latvijas iedzīvotāju identitātes un kultūras attīstību, piederību, pilsonisko apziņu un lepnumu par savu valsti un tautu.
7.2.    Cilvēka drošumspēja - mazināt nevienlīdzību starp mājsaimniecībām, īpaši atbalstīt ģimenes ar bērniem, veicināt iedzīvotāju uzticamību sabiedrībai un valstij.
7.3.    Sabiedrības veselība – veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un slimību savlaicīgu diagnostiku un ārstēšanu.
7.4.    Tautas ataudze - atbalstošu pakalpojumu pieejamība ģimenēm ar bērniem, pilnveidot pabalstu sistēmu un nodarbinātības iespējas vecākiem.  
7.5.    Izglītība un zinātne– visās vecuma grupās pieejama kvalitatīva, starptautiski konkurētspējīga un mūsdienīga izglītība. Zinātniskā un pētnieciskā darbā atbalstīt ciešu sadarbību ar uzņēmējdarbību, veicinot produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādi, kas uzlabo uzņēmējdarbības konkurētspēju un veicina valstij būtisko jomu attīstību.
7.6.    Nodarbinātība - jaunu darba vietu radīšana un ilgstošu bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū. Elastīgas darba formas, kas nodrošina iespējas darba tirgū iekļauties vecākiem ar bērniem, aktīviem senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana, ieviešot progresīvu nodokļu sistēmu.
7.7.    Kultūra - mantotās tautas kultūras un jaunradītās kultūras saglabāšana un attīstība, kultūras pieejamība reģionos.
7.8.    Uzņēmējdarbība – ēnu ekonomikas un korupcijas apkarošana, tiesu varas neatkarības stiprināšana. Uzņēmēju un darba ņēmēju izglītošana darba ražīguma un konkurētspējas veicināšanai. Energoefektivitātes pasākumu veicināšana, vietējo atjaunojamo resursu izmantošana enerģijas ieguvē.
7.9.    Lauksaimniecība un mežkopība - meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošanu. Esošo saimniecību modernizāciju, jaunu saimniecību veidošana un kooperāciju ar saistītajām nozarēm.
7.10.    Reģionālā attīstība – pašvaldību aktīva iesaiste reģiona attīstībā, nodarbības un uzņēmējdarbības veicināšanā, investīciju un kapitāla piesaistē, infrastruktūras uzlabošanā un sadarbībā ar citām pašvaldībām un organizācijām.
8.    Partijai ir sekojoši uzdevumi:
8.1.    Partijas programmas un ideju popularizēšana un skaidrošana.
8.2.    Demokrātiskas, atbildīgas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstīšana, veicinot sabiedrības iesaistīšanos dažādu jautājumu lemšanā, neatkarīgi no dzimuma, rases, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības un seksuālās orientācijas.
8.3.    Profesionāli kompetentu pārstāvju un ekspertu piesaistīšana aktuālu jautājumu skaidrošanai.
8.4.    Jaunu biedru piesaistīšana, iesaistot politikā zinošus un kompetentus dažādu jomu pārstāvjus.
9.    Partija savu mērķu un uzdevumu īstenošanai izmanto šādas metodes:
9.1.    veic politisko darbību;
9.2.    piedalās Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
9.3.    izvirza valsts amatpersonu, tajā skaitā deputātu, kandidātus;
9.4.    piedalās Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldību un Eiropas Parlamenta darbā;
9.5.    ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īsteno Partijas programmu;
9.6.    iesaistās publiskās pārvaldes institūciju darbā;
9.7.    piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā;
9.8.    sekmē sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā Eiropas, Latvijas un reģionu līmenī;
9.9.    brīvi izplata informāciju par Partijas darbību;
9.10.    veic pasākumus, kas saistīti ar priekšvēlēšanu aģitāciju;
9.11.    veic atklātu saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka;
9.12.    izmanto arī citas metodes, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.    Partijas biedri
10.    Partijas biedri ir Partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas.
11.    Par Partijas biedriem var būt personas, kuras sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu un kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri uzturas Latvijas Republikā, un ievēro Partijas statūtus, programmu un ētikas kodeksu.
12.    Par Partijas biedriem nevar būt personas, kuras ir citu politisko partiju biedri.
13.    Par Partijas biedru var kļūt persona, kura iesniegusi Partijas valdei rakstisku iesniegumu pēc valdes apstiprinātā parauga par iestāšanos Partijā.
14.    Iesniegumam jāpievieno vismaz viena Partijas biedra rakstiska rekomendācija, dzīves gaitas apraksts (Curriculum vitae), un jānorāda, kurā nodaļā kandidāts vēlas darboties.
15.    Lēmumu par uzņemšanu Partijā pēc personas iesnieguma izskatīšanas pieņem Partijas valde.
16.    Valde ir tiesīga noteikt biedra kandidāta statusu ar pārbaudes laiku no trim mēnešiem līdz vienam gadam, pēc kura valde atkārtoti izvērtē iesniegumu par uzņemšanu. Kandidātam šajā laikā ir Partijas atbalstītāja tiesības un pienākumi, kurus izstrādā un apstiprina Valde.
16.1.    Kandidāta tiesības un pienākumi:
16.1.1.    ievērot Partijas statūtus, programmu un ētikas kodeksu;
16.1.2.    iespēju robežās piedalīties Partijas nodaļu darbā un rīkotajos pasākumos;
16.1.3.    iesniegt priekšlikumus Valdei par Partijas darbību;
16.1.4.    paust viedokli par Partijas biedru un tās institūciju rīcību;
16.1.5.    saņemt informāciju par Partijas vispārējo darbību.
17.    Noraidīšanas gadījumā pretendentam tiek sniegts rakstisks pamatojums par  pretendenta neatbilstību Partijas statūtiem vai iestāšanās noteikumiem. Par noraidīšanas lēmumu pretendents vai Partijas biedrs-galvotājs ir tiesīgs vērsties Ētikas komisijā. Ētikas komisijas lēmums ir rekomendējošs valdei un pretendentam. Galīgo lēmumu par biedra uzņemšanu, pēc Ētikas komisijas lēmuma saņemšanas, pieņem valde.
18.    Partijas biedrs ir tiesīgs izstāties no partijas vai apturēt darbību tajā, rakstveidā par to informējot valdi.
19.    Partijas valde ir tiesīga izslēgt partijas biedru šādos gadījumos:
19.1.    Partijas biedrs neievēro vai pārkāpj Partijas statūtus, programmu, ētikas kodeksu vai Partijas institūciju pieņemtos lēmumus;
19.2.    Latvijas Republikas normatīvo aktu būtiska pārkāpuma gadījumā;
19.3.    Partijas biedrs nodarījis būtisku morālo un materiālo kaitējumu partijai;
19.4.    konstatē, ka Partijas biedrs ir citas politiskās partijas biedrs;
19.5.    Partijas biedrs vairāk kā sešus mēnešus kavējis biedra naudas samaksu;
19.6.    iestājoties Partijā, ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi.
20.    Partijas biedra izslēgšanu var ierosināt:
20.1.    Ētikas komisija;
20.2.    Revīzijas komisija;
20.3.    Partijas valde;
20.4.    vismaz 20 Partijas biedri.
21.    Ierosinājumu par izslēgšanu Partijas biedrs var apstrīdēt, rakstveidā vēršoties Ētikas komisijā. Ētikas komisija šādā gadījumā sniedz Partijas valdei rakstisku ieteikumu par biedra izslēgšanu vai neizslēgšanu. Gala lēmumu par biedra izslēgšanu vai neizslēgšanu pieņem Partijas valde.
22.    Partijas biedram ir sekojošas tiesības un pienākumi:
22.1.    piedalīties Partijas lēmumu pieņemšanā, lemt par Partijas kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
22.2.    ievēlēt Partijas pārvaldes institūcijas un amatpersonas;
22.3.    kandidēt un tikt ievēlētam Partijas pārvaldes institūcijās amatpersonu amatos;  
22.4.    saņemt informāciju par Partijas darbību un brīvi paust savu viedokli, kas neaizskar citu personu cieņu un godu;
22.5.    apstrīdēt Partijas pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Partijas valdē vai Ētikas komisijā;
22.6.    iesniegt Partijas valdei lēmumprojektus un ierosinājumus;
22.7.    pildīt Partijas un tās institūciju lēmumus un amatpersonu uzdotos uzdevumus;
22.8.    darboties atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, partijas statūtiem, programmai un ētikas kodeksam;
22.9.    savā darbībā Partijā, kā arī ārpus tās rīkoties atbilstoši godīguma, tiesiskuma un atbildīguma principiem;
22.10.    maksāt biedra naudu;
22.11.    Izstāties no Partijas, rakstveidā par to informējot valdi.
23.    Stājoties Partijā, nav paredzēta iestāšanās nauda. Katram Partijas biedram ir pienākums maksāt biedra naudu, pārskaitot biedra naudu Partijas norēķinu kontā vai iemaksājot skaidrā naudā Partijas kasē EUR 10,00 (desmit euro) apmērā par kalendāro gadu. Pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām EUR 5,00 (pieci euro) apmērā par kalendāro gadu.  
24.    Saņemot Partijas biedra rakstisku iesniegumu, Partijas valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.
25.    Partijas biedrs nav tiesīgs saņemt un veikt jebkādus maksājumus Partijas vārdā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar Partiju.
26.    Partijas biedrs likumā noteiktajā kārtībā atbild par Partijas finansēšanas kārtības pārkāpumiem vai noteikto Partijas izdevumu apmēra pārsniegšanu un atmaksā Partijai šajā sakarā visus nodarītos zaudējumus.
27.    Biedram pēc ētikas komisijas atzinuma valde var uzlikt disciplinārsodus – aizrādījumu vai rājienu.
28.    Par partijas biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.
29.    Par Partijas atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus un programmu. Atbalstītājs ir persona, kura rakstveidā paziņo Partijai nodomu kļūt par atbalstītāju un aizpilda pieteikuma anketu. Lēmumu par uzņemšanu Partijā kā Partijas atbalstītāju pēc personas pieteikuma anketas  izskatīšanas pieņem Partijas valde.
30.    Atbalstītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Partijas darbību, izteikt priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties darba grupu darbā.
31.    Atbalstītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pēc paša vēlēšanās pārtraukt būt Partijas atbalstītājs, rakstveidā par to paziņojot valdei. Valde jebkurā laikā var izslēgt personu no Partijas atbalstītāju loka, paziņojot par to personai rakstiski.

4.    Partijas struktūra un pārvaldes institūcijas
32.    Partijas institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce), valde, Revīzijas komisija, Ētikas komisija, nodaļas un darba grupas.
33.    Kopsapulce:
33.1.    Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija. Partijas biedrs nav tiesīgs piedalīties kopsapulcē ar pārstāvja starpniecību. Valde paziņo biedriem sapulces datumu, norises laiku, vietu un darba kārtību ne mazāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces dienas.
33.2.    Kārtējo kopsapulci sasauc valde ne retāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.
33.3.    Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt Partijas valde vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Partijas biedru.
33.4.    Valdei jāsasauc ārkārtas kopsapulce ne vēlāk kā viena mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.
33.5.    Ja valde noteiktajā termiņā kopsapulci nesasauc, ārkārtas sapulces sasaukšanas iniciators var patstāvīgi sasaukt kopsapulci, ievērojot noteikto kopsapulces sasaukšanas kārtību.
34.    Partijas biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes, Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas kompetencē.
35.    Vienīgi kopsapulces kompetencē ietilpst šādi jautājumi:
35.1.    grozījumu izdarīšana Partijas programmā un statūtos:
35.1.1.    ierosināt grozījumus Partijas statūtos vai programmā ir tiesīgs ikviens partijas biedrs, iesniedzot valdei rakstveidā iesniegumu, kurā aprakstīts pamatojums grozījumu veikšanai;
35.1.2.    Valde izskata Partijas biedra iesniegumu un sniedz rakstveida atbildi četrpadsmit dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;
35.1.3.    lai veiktu grozījumus Partijas programmā vai statūtos, valde sasauc partijas kopsapulci, kurā tiek pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu.
35.2.    valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
35.3.    Partijas programmas apstiprināšana;
35.4.    Partijas gada pārskata izskatīšana, apspriešana un apstiprināšana;
35.5.    lēmuma pieņemšana par piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai darbībā;
35.6.    lēmuma pieņemšana par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
35.7.    biedra naudas apmēra un maksāšanas kārtības noteikšana.
36.    Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs, kuru ievēl kopsapulce.
37.    Kopsapulce notiek atklāti. Kopsapulce ir tiesīga izraidīt personu, kura traucē tās norisi.
38.    Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no biedriem.
39.    Lēmumus kopsapulce pieņem ar vairāk nekā pusi no klātesošo biedru balsīm. Lēmumam par Partijas darbības izbeigšanu nepieciešamas divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm. Lēmumu par Partijas reorganizāciju pieņem kopsapulce ar vairāk nekā divām trešdaļām balsstiesīgo klātesošo biedru balsīm.
40.    Ja kopsapulce nespēj pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā sasauc atkārtotu kopsapulci, kas ir tiesīga izlemt attiecīgos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita.
41.    Valde ir Partijas izpildinstitūcija, kas vada Partijas ikdienas darbu un pārstāv Partiju kopsapulces starplaikos.
42.    Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi - valdes priekšsēdētājs un četri valdes locekļi. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus balsošanas kārtībā ievēl kārtējā kopsapulcē uz diviem gadiem.
43.    Valdes priekšsēdētājs vienlaicīgi ir arī Partijas priekšsēdētājs.
44.    Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus valdes priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.
45.    Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu ievēlēšanas kārtība:
45.1.    tiesības izvirzīt valdes locekļa kandidātus ir ne mazāk kā pieciem Partijas biedriem;
45.2.    valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu;  
45.3.    valdes locekļu vēlēšanas notiek aizklāti, ierakstot kandidātu vārdu uzvārdu, par kuru tiek balsots, vēlēšanu biļetenā;
45.4.    par valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem tiek izvirzīts viens vai vairāki valdes locekļi;
45.5.    valdes priekšsēdētāja vēlēšanas notiek aizklāti, ierakstot kandidātu vārdu uzvārdu. Par kuru tiek atdota biedra balss, vēlēšanu biļetenā;
45.6.    par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu no visiem valdes priekšsēdētāja amatam izvirzītajiem kandidātiem;
45.7.    valdes loceklis var iesniegt valdei rakstveida paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. Ja valdes loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts valdē.
46.    Valdes tiesības un pienākumi:
46.1.    pārzina un vada Partijas darbību, nodrošina Partijas programmas īstenošanu un pārvaldes institūciju lēmumu izpildi;
46.2.    pārvalda Partijas mantu un rīkojas ar Partijas līdzekļiem;
46.3.    organizē Partijas grāmatvedības uzskaiti;
46.4.    gatavo Partijas statūtu, programmas un iekšējo normatīvo aktu projektus;
46.5.    apstiprina pašvaldības, Saeimas vēlēšanu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu priekšvēlēšanu programmu;
46.6.    lemj par biedru uzņemšanu;
46.7.    lemj par Partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā;
46.8.    apstiprina Partijas budžetu;
46.9.    pieaicina un ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;
46.10.    izstrādā partijas nodaļu nolikumu paraugu;
46.11.    nodrošina Partijas biedrus ar ziņām un dokumentiem par Partijas darbību;
46.12.    sniedz revīzijas komisijai visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus;
46.13.    ierosina grozījumus Partijas statūtos un programmā;
46.14.    veic citus šajos statūtos noteiktos pienākumus, izpilda kopsapulces uzdevumus.
47.    Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots valdes loceklis (priekšsēdētāja vietnieks). Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.
48.    Valdes ārkārtas sēdes sasauc pēc valdes priekšsēdētāja, Ētikas komisijas, Revīzijas komisijas vai vismaz trīs valdes locekļu pieprasījuma.
49.    Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem valdes locekļiem.
50.    Valde lēmumus pieņem ar valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
51.    Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (tostarp – elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu.
52.    Valdes sēdes ir atklātas. Valde var lemt par sēdes vai sēdes daļas noturēšanu aizklāti. Uz aizklātajām valdes sēdēm vai sēdes daļām valde var lemt pieaicināt personas, kam ir sevišķa kompetence apspriežamajos jautājumos, bet kuras nav valdes sastāvā.
53.    Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu „par”, „pret”, „atturas” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos balsojumā.
54.    Valdes locekli var atsaukt vienīgi kopsapulce. Valdes locekli var atsaukt jebkurā laikā. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.
55.    Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Partiju atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Partiju kopā ar otru valdes locekli.
56.    Valdes darbu organizē un vada valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājam ir šajos statūtos noteiktās tiesības un pienākumi.
57.    Valdes priekšsēdētājs:
57.1.    sasauc un vada Partijas valdes sēdes;
57.2.    bez īpaša pilnvarojuma pauž Partijas viedokli;
57.3.    reprezentē Partiju un pārstāv to attiecībās ar citām organizācijām;
57.4.    Pilnvaro Partijas valdes locekli (priekšsēdētāja vietnieku) pildīt šajos statūtos noteiktās Partijas valdes priekšsēdētāja funkcijas savas prombūtnes laikā.
58.    Valde ir tiesīga iecelt Partijas izpilddirektoru. Izpilddirektors nevar būt Partijas valdes vai Revīzijas komisijas loceklis.
58.1.    Izpilddirektora kompetence:
58.1.1.    Uz pilnvarojuma pamata pārstāv Partiju saimnieciskā darbībā, tai skaitā slēgt ar saimniecisko darbību saistītus līgumus, veikt pārrunas ar pakalpojumu sniedzējiem, organizēt priekšvēlēšanu kampaņu;
58.1.2.    par savu darbību reizi ceturksnī atskaitīties Valdei.
59.    Partijas valdes un citu institūciju atbildība:
59.1.    valde ir atbildīga par Partijas darbību;
59.2.    valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ;
59.3.    Partija var celt prasību pret valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuvis zināms par tiesību aizskārumu.
59.4.    valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
60.    Ētikas komisija ir neatkarīga Partijas konsultatīva institūcija.
60.1.    Par Ētikas komisijas locekļiem var būt Partijas biedri, kas neieņem nevienu citu amatu partijā.
60.2.    Ētikas komisija sastāv no 3 locekļiem un tos ievēl kopsapulce. Ētikas komisijas locekļu pilnvaru laiks ir 2 gadi. Kopsapulcei ir tiesības atsaukt Ētikas komisijas locekli pirms termiņa.
60.3.    Ētikas komisija:
60.3.1.    izstrādā Partijas Ētikas kodeksu, kas noteic tās locekļu tiesības un pienākumus. Partijas Ētikas kodeksu apstiprina kopsapulce;
60.3.2.    izskata biedru kandidātu uzņemšanas un izslēgšanas lēmumu pamatotību, ja tie tiek apstrīdēti;
60.3.3.    izskata sūdzības un iesniegumus par Partijas Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem;
60.3.4.    savus pieņemtos lēmumus rekomendācijas formā nosūta valdei;
60.3.5.    pēc valdes pieprasījuma sniedz ziņojumu par savu darbību;
60.3.6.    risina savstarpēju partijas biedru strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās puses. Ja kāda no iesaistītajām pusēm nepiekrīt Ētikas komisijas strīdus risinājumam, Ētikas komisija iesniedz atzinumu valdei, kuras lēmums ir galīgs.
61.    Revīzijas komisija ir neatkarīga Partijas darbības kontroles institūcija.
61.1.    Par Revīzijas komisijas locekļiem var būt Partijas biedri, kas neieņem nevienu citu amatu partijā.
61.2.    Revīzijas komisija sastāv no 3 locekļiem, un tos ievēl kopsapulce uz 2 gadiem. Kopsapulcei ir tiesības atsaukt Revīzijas komisijas locekli pirms termiņa.
61.3.    Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi 3 locekļi. Revīzijas komisijas lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
61.4.    Revīzijas komisija:
61.4.1.    darbojas saskaņā ar kopsapulces apstiprinātu nolikumu;
61.4.2.    veic Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības uzraudzību un revīziju;
61.4.3.    pārbauda gada pārskata un grāmatvedības ierakstu pareizību un atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
61.4.4.    par konstatētiem trūkumiem nekavējoties ziņo valdei un sniedz ieteikumus tās darbības uzlabošanai;
61.4.5.    par veiktām pārbaudēm un to rezultātiem ziņo kārtējā kopsapulcē, sniedz atzinumu par gada pārskata apstiprināšanu, labojumiem tajā vai neapstiprināšanu.
61.5.    Partijas saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda valdes pieaicināts zvērināts revidents. Zvērinātu revidentu ieceļ valde ar vienkāršu balsu vairākumu uz pilnvaru termiņu – viens gads.

5.    Partijas struktūrvienības
62.    Partijas nodaļas ir partijas organizācijas mazākā vienība, kuru veido pēc teritoriālā principa, pēc 10 biedru iesnieguma. Nodaļas darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu nolikumu. Nodaļas vadītāju apstiprina valde. Kompetences sadalījumā starp Partiju nodaļām un Partijas centralizētajām institūcijām ir jāievēro princips, ka pēc iespējas vairāk lēmumi ir jāpieņem partijas nodaļām (decentralizācija).
63.    Nodaļu tiesības un pienākumi:
63.1.    iesniegt priekšlikumus Valdei;
63.2.    izvirzīt deputātu kandidātus Saeimas, Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
63.3.    izvirzīt deputātu kandidātus un veidot deputātu kandidātu sarakstu priekšlikumus pašvaldību vēlēšanās;
63.4.    īstenot Partijas programmu novados un pilsētās;
63.5.    informēt sabiedrību par Partijas mērķiem un aktivitātēm;
63.6.    rīkoties ar nodaļas rīcībā esošajām finansēm un mantu atbilstoši kopsapulces lēmumiem, valdes apstiprinātajam nolikumam un budžetam. Nodaļas vārdā ar mantu un finansēm rīkojas nodaļas vadītājs, rakstiski saskaņojot ar Valdes priekšsēdētāju;
63.7.    ievēlēt nodaļas valdi, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi, tajā skaitā nodaļas vadītājs.
64.    Partijai ir Jauniešu nodaļa, kuru neveido atbilstoši teritoriālajam principam un kura darbojas atbilstoši Valdes apstiprinātam Jauniešu nodaļas nolikumam.
64.1.    Jauniešu nodaļas tiesības un pienākumi:
64.1.1.    iesniegt priekšlikumus Valdei;
64.1.2.    informēt sabiedrību par Partijas mērķiem un aktivitātēm;  
64.1.3.    piedalīties Partijas darbā, apmeklēt Jauniešu nodaļas rīkoto pasākumus;
64.1.4.    izteikt un aizstāvēt savu viedokli Partijā un tās institūcijās;
64.1.5.    jebkuram interesentam sniegt informāciju par Jauniešu nodaļu, tās darbības mērķiem un sasniegumiem;
65.    Partijai ir pienākums iesaistīt Partiju nodaļas tādu jautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, kas tieši vai netieši attiecas uz nodaļas pārstāvēto reģionu Valde izveido Darba grupas atbilstoši tautsaimniecības nozarēm, kā arī citu Partijas uzdevumu izpildei.
66.    Darba grupas:
66.1.    valde izveido Darba grupas atbilstoši lauksaimniecības nozarēm, kā arī citu Partijas uzdevumu izpildei;
66.2.    darba grupu vadītājus apstiprina un atceļ valde;
66.3.    Partijas biedri darbojas darba grupās pēc profesionālās kompetences un interesēm. Darba grupu uzdevumus un mērķus nosaka valde. Partijas biedrs var darboties vairākās darba grupās.
66.4.    darba grupu atzinumiem ir  konsultatīvs raksturs.

6.    Deputātu kandidātu apstiprināšanas kārtība
67.    Pieci vai vairāk Partijas biedri var izvirzīt iekļaušanai deputātu kandidātu sarakstā jebkuru Partijas biedru, iesniedzot likumā paredzētos dokumentus par deputāta kandidātu Partijas valdei, kas sagatavo sarakstus iesniegšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā.
68.    Lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām pieņem Partijas valde.
69.    Par pašvaldību domju (padomju) vēlēšanu sarakstiem Valde lemj Valdes sēdē.
70.    Neparedzētu apstākļu gadījumā – kandidāta nāve, smagas veselības problēmas, atklājusies personas iepriekš nezināma krimināla sodāmība, kandidāta izstāšanās vai  izslēgšana no Partijas, kandidāta atteikšanās kandidēt u.c., kas likuma ierobežojumu vai  vispārpieņemtu ētisku apsvērumu dēļ liedz personai kandidēt, Partijas valde ir tiesīga lemt par izmaiņām apstiprinātos deputātu kandidātu sarakstos, neievērojot šajā nodaļā noteikto kārtību.

7.    Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība
71.    Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
72.    Lai pildītu uzdevumus un sasniegtu paredzētos mērķus, Partijai ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finanšu resursus, kas sastāv no:
72.1.    biedru naudas,
72.2.    fizisko personu naudas un citu finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumiem (ziedojumiem),
72.3.    ienākumiem, ko dod Partijas saimnieciskā darbība,
72.4.    citiem atļautiem finansēšanas avotiem.
73.    Partijas likvidēšanas gadījumā visa atlikusī manta un finanšu līdzekļi ar sapulces lēmumu novirzāmi labdarīgiem mērķiem.

Dibinātāju vārdā pilnvarotās personas:


Andris Skride        ___________________________


Juris Žilko        ___________________________